Peilingen, enquêtes en ander burger-onderzoek

Introductie

Steeds meer gemeenten betrekken inwoners met flitspeilingen en enquêtes via social media-kanalen. Daarmee bereiken ze mensen die niet zo snel afkomen op een inspraakavond of een online platform. De resultaten zijn representatief, mits goed gewogen, en makkelijk toepasbaar op nieuw beleid. Zo kan bijvoorbeeld uit een flitspeiling blijken dat een kwart van de bevolking al zonnepanelen heeft en nog eens een kwart bereid is deze aan te schaffen. Dat is belangrijke informatie voor het bewerkstelligen van de energietransitie in de gemeente. Maar er is veel méér mogelijk met data uit flitspeilingen. Indien voldoende respondenten aan een flitspeiling hebben deelgenomen, kan door toevoeging van andere data veel effectiever worden gewerkt aan beleid, maatregelen en communicatie.

Verrijk uw enquêtes, peilingen en beleidsbestanden

Als heeft de beschikking over één van de volgende datasets:

 • resultaten uit een (flits)peiling of enquête
 • gedrag van (deel van uw) burgers in beleidsbestanden

Van ieder van de respondenten of burgers is bekend waar deze woont, waarbij uitgegaan mag worden van geaggregeerde niveaus zoals buurten.

Het aantal respondenten is voldoende groot. Hoe groot is afhankelijk van type bestand en omvang te analyseren geografisch gebied (bijvoorbeeld gemeente of provincie).

Als dit beschikbaar is dan is Politieke Academie in staat om via big-data gedreven analyses voor iedere zescijferige postcode in het te analyseren geografisch gebied te bepalen of het gedrag of de mening waar uw interesse naar uit gaat kan rekenen op:

 • Steun (blauw)
 • Geen steun (rood)
 • Potentieel steun (paars)

UW INBRENG

ONZE VERTALING

Burger-DNA dat wel wat zegt over de relatie tussen uw burger en gemeten gedrag of mening

Dat 40% van de respondenten vrouw is of vooral hoger opgeleiden zonnecollectoren hebben zegt nog niet dat deze demografische achtergronden ook de reden is voor bepaalde meningen op gedrag.

Politieke Academie berekent door gebruik te maken van big-data sets van onder meer het CBS het burger-profiel dat hoort bij de uitkomsten uit de flitspeiling of enquête. Dit burger-profiel, ook wel burger-DNA genoemd, bestaat uit die demografische factoren die wel een significant statistische relatie hebben met het gemeten gedrag of mening. Dit DNA identificeert de doelgroep en bepaalt in sterke mate de vorm en inhoud van de communicatie om de doelgroep effectief te bereiken.  Een burger-DNA bestaat meestal uit 5 tot 6 demografische factoren, uit een set van meer dan honderd. Ook eventuele gemeentelijke datasets kunnen desgewenst worden toegevoegd. Omdat er geen persoonsgebonden informatie nodig is, wordt ook een mogelijk privacy-issue dat speelt bij het verzamelen van persoonlijke demografische gegevens voorkomen

BURGER DNA

Welke keuzes de individuele burger bereid is te maken en welke niet is bekend

Iedere burger houdt er zijn eigen mening of gedachten op na. Ook maakt iedere burger een keuze uit een pallet van mogelijkheden welk gedrag de voorkeur heeft.

Via netgrafen kan Politieke Academie laten zien welke meningen of gedrag van verschillende type burgers bij elkaar liggen en welke ver van elkaar afstaan.

Via concurrentiekaarten kan Politieke Academie voor iedere buurt laten zien welk gedrag of mening dominant is en welke andere meningen of gedrag de buurtbewoners eventueel bereid zijn te omarmen.

Wat kunnen we hier dan mee?

Met resultaten uit uw enquêtes, opinie- of flitspeilingen of beleidsbestanden waarin gedrag van uw burgers uit af te lezen is kunt u:

 • Zien hoe groot het draagvlak is onder de burgers voor bepaalde meningen of gedrag
 • Zien welke groepen onder uw burgers bepaalde meningen of gedrag erop na houden

Met de aanvullende analyses op dezelfde datasets – mits aan een paar voorwaarden is voldaan – van Politieke Academie weet u:

 • Van iedere zescijferige postcode of er grote kans of lage kans is op steun voor een mening of gedrag of dat er sprake is van potentiële steun – ook als er geen data van deze buurten aanwezig is in uw aangeleverde data-sets
 • Wat de demografische factoren zijn die een significant statistische relatie hebben met een bepaalde mening of gedrag waarmee de “wie”-vraag op een nauwkeurigere manier wordt beantwoord
 • Hoe verschillende meningen of gedragingen zich tot elkaar verhouden en de mate waarin dat zo is
 • Per buurt welke dominante mening of gedrag aanwezig is en welke alternatieven gedragingen en meningen een optie zijn voor de betreffende burgers

Praktisch betekent dit dat u veel nauwkeuriger inzicht krijgt in de uitkomsten van uw enquêtes, (flits)peilingen en beleidsbestanden. U kunt daarmee beleid veel strakker definiëren, evalueren en bijsturen alsmede veel gerichter en met grotere impact gedrags- of meningsverandering onder uw burgers vorm gegeven zodat draagvlak voor beleid toeneemt.

Politieke Academie brengt beleid dichter bij de burger, en andersom!

Politieke Academie helpt met haar baanbrekende big-data gedreven analyse-technologieën overheden die flitspeilingen en enquêtes houden of beschikken of beleidsbestanden om de uitkomsten daarvan effectiever en impactvoller te maken als het gaat om beleidsontwikkeling en communicatie.