Privacy statement

Stichting Politieke Academie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.politiekeacademie.nl
Valkenburgerstraat 223 A
1011 MJ Amsterdam
+31858770807

Joost Smits is de Functionaris Gegevensbescherming van stichting Politieke Academie. Hij is te bereiken via joost@politiekeacademie.eu

“Persoonsgegevens die wij verwerken”

Stichting Politieke Academie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Functie
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@politiekeacademie.eu, dan verwijderen wij deze informatie.
Stichting Politieke Academie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– politieke voorkeur; als vertegenwoordiger voor een politieke partij als partijlid, gemeenteraadslid of bestuurder.

“Grondslag gegevens verwerking”

Stichting Politieke Academie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Stichting Politieke Academie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Politieke Academie BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens ten behoeve van facturatie: wettelijke termijn van 7 jaar
Persoonsgegevens ten behoeve van communicatie zoals onze nieuwsbrief: 1 jaar na afmelding/de-activatie account

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Politieke Academie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Politieke Academie BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
• Doubleclick
• Googly Analytics
• Facebook
• Twitter
• Youtube

Uitzondering
Op voorstaande maakt stichting Politieke Academie een tweetal uitzonderingen. Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Politieke Academie is het maken van analyses op basis van verkiezingsuitslagen. In deze bestanden zijn ook namen van kandidaten die hebben deelgenomen aan verkiezingen opgenomen. Dat betreft volledige naam, naam politieke partij, plaats op de lijst en aantal behaalde stemmen. Deze gegevens beschouwt stichting Politieke Academie als publiek beschikbare informatie en verwijdering uit deze bestanden is dan ook niet mogelijk anders dan na een gerechtelijke uitspraak. Een tweede type bestand waar stichting Politieke Academie over beschikt is een bestand met politici en openbaar bestuurders. Ook deze informatie beschouwt Politieke Academie als publiek en openbaar beschikbaar. In dit bestand zijn vastgelegd naam, functie, organisatie, e-mail (indien publiek beschikbaar). Indien een functie niet langer meer opportuun is, wordt het betreffende contact verwijderd.

“Technische aspecten”

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Politieke Academie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Politieke Academie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Politieke Academie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Politieke Academie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
via mail@politiekeacademie.eu

“Gegevens inzien en aanpassen”

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ECanvasser en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@politiekeacademie.eu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Stichting Politieke Academie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Uitzondering
Op voorstaande maakt stichting Politieke Academie een tweetal uitzonderingen. Belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Politieke Academie is het maken van analyses op basis van verkiezingsuitslagen. In deze bestanden zijn ook namen van kandidaten die hebben deelgenomen aan verkiezingen opgenomen. Dat betreft volledige naam, naam politieke partij, plaats op de lijst en aantal behaalde stemmen. Deze gegevens beschouwt stichting Politieke Academie als publiek beschikbare informatie en verwijdering uit deze bestanden is dan ook niet mogelijk anders dan na een gerechtelijke uitspraak. Een tweede type bestand waar stichting Politieke Academie over beschikt is een bestand met politici en openbaar bestuurders. Ook deze informatie beschouwt Politieke Academie als publiek en openbaar beschikbaar. In dit bestand zijn vastgelegd naam, functie, organisatie, e-mail (indien publiek beschikbaar). Indien een functie niet langer meer opportuun is, wordt het betreffende contact verwijderd.